Ochrana osobních údajů
a pravidla spolupráce advokáta a klienta

Pravidla spolupráce advokáta a klienta
1. Pracovní doba advokátní kanceláře je pouze v pracovních dnech, a to od 9 do 17 hodin.

2. Advokát je na telefonickém příjmu pouze v pracovních dnech od 9 do 17 hodin. Jelikož advokát se velmi často účastní soudních řízení, při kterých není možné být na telefonickém příjmu nebo se věnuje pedagogické činnosti, při které rovněž nemůže být na telefonickém příjmu, v případě zmeškaných hovorů volá klientovi v pracovní době vždy hned zpět, jakmile mu to umožní pracovní povinnosti. V případě urgentního požadavku na spojení ze strany advokáta klient napíše advokátovi sms s obsahem urgentního problému a advokát bude kontaktovat klienta přednostně.

3. Advokát telefonicky neposkytuje právní poradenství, telefonická spojení slouží pouze k řešení organizačních věcí a sjednávání schůzek. Telefonické hovory přesahující 5 minut jsou účtovány jako úkon právní služby.

4. Závazné pokyny jsou advokátovi udělovány pouze prostřednictvím emailové komunikace na adresu ak.wernerova@seznam.cz nebo při osobní schůzce. Pokyny udělené telefonicky nejsou pro advokáta závazné.

5. Odměnu advokát účtuje vždy dle advokátního tarifu, tj. dle vyhl. č. 177/1996 Sb. Klient bere na vědomí, že pokud advokátovi neuhradí ve lhůtě splatnosti fakturu za provedené právní služby, obrací se advokát za účelem vymožení dluhu z faktury na místně příslušný soud.

6. Jakékoliv právní kroky ve věci klienta advokát zahajuje až po úhradě zálohy klientem dle zálohové faktury.

7. Advokát vyřizuje jednotlivé případy postupně a dle naléhavosti situace. Není třeba advokáta opakovaně urgovat, advokát je s ohledem na dlouholetou praxi v advokacii sám schopen vyhodnotit naléhavost případu a podle toho se případu časově věnovat a vypracovat odpovídající návrhy.

8. V době čerpání dovolené má advokát vždy zajištěn zástup od spolupracujícího advokáta a pověřeného zaměstnance advokáta, kdy informace o kontaktech na zástup jsou vždy v nastavené automatické odpovědi v emailu a v hlasové schránce telefonního čísla na advokáta. V době čerpání dovolené advokát není na spojení a vše řeší pověřený zástup, který sám advokáta informuje o potřebě urgentně situaci klienta řešit, pokud by klientovi nepřítomností advokáta měla vzniknout škoda.


Ochrana osobních údajůMgr. Hana Wernerová, advokátka (dále jen "advokátka") zpracovává osobní údaje, a proto je povinna plnit povinnosti vyplývající ze zákona 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s účinností od 25. 5. 2018 také z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem těchto údajů.

Advokátka osobní údaje zpracovává za účelem naplňování principu advokacie, tedy právního poradenství, právního zastoupení klientů, sepisování právních podání a listin, komunikace s orgány státní správy a komunikace s protistranou.

Osobní údaje klientů jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně při dodržování bezpečnostních norem pro nakládání s osobními údaji, a to zejména shromáždění, ukládání informací, vyhledávání, použití, uchovávání, třídění, kombinované, vyhodnocovací, blokovací a likvidační účely.

Zjistí-li nebo domnívá se klient, že advokátka provádí zpracovaní jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, má právo požádat advokátku o vysvětlení nebo požadovat, aby advokátka odstranila takto vzniklý stav. Klient se může rovněž obrátit s žádostí o prošetření na Úřad pro ochranu osobních. Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu advokátka jako správce povinna tuto informací bez zbytečného odkladu předat, přičemž obsahem teto informace je vždy účel zpracovaní osobních údajů, zdroj zpracování osobních údajů, způsob ochrany osobních údajů v advokátní kanceláři.

Advokátka shromažďuje osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu. Zaměstnanci advokáta nebo jiné fyzické osoby, které osobní údaje klienta zpracovávají, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru či spolupráce s advokátem.

Klient svým podpisem stvrzuje, že byl detailně informován advokátkou o způsobu, jakým nakládá s osobními údaji, jak tyto údaje chrání, pro jaké účely je používá a byl informován o tom, jakým způsobem může řešit pochybení advokátky při nakládání s osobními údaji klienta.

Klient advokátce za účelem vyřízení věci sdělil své jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště trvalé i faktické, telefonní číslo a mailovou adresu a uděluje jí souhlas k tomu, aby s těmito údaji nakládala za účelem vyřízení jeho záležitosti v mezích předpisů o advokacii.
Metodika GDPR advokátní kancelářeMgr. Hana Wernerová, advokátka,
Sídlo: Baarovo nábřeží 534/18, 614 00 Brno
Pobočka: Skaštice 41, 767 01 Skaštice, okres Kroměříž
IČ: 73630527, ev.č. 13926,
mob: 777 255 707
ak.wernerova@seznam.cz
www.wernerova.cz


1. Identifikace příslušných zpracování osobních údajů [článek 30 odst. 1 písm. b) GDPR]:
Vedení spisů klientů, Evidence zaměstnanců (+ výkazy práce)

2. Proč (za jakým účelem) a na základě jakého právního titulu se osobní údaje v rámci zpracovávání zpracovávají [článek 30 odst. 1písm. b) GDPR]?
Klienti: smlouva o poskytování právních služeb se subjekty údajů – plnění smlouvy, výkon právních povinností vyplývajících z předpisů upravujících výkon advokacie

Třetí osoby: oprávněný zájem správce – plnění smlouvy s klientem; plnění právních povinností vyplývajících z předpisů upravujících výkon advokacie

Zaměstnanci: pracovní smlouva, DPP, DPČ – plnění povinností vyplývajících ze smluv se zaměstnanci a ze zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti

3. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány v rámci zpracování [článek 30 odst. 1 písm. c) GDPR]?
Klienti: jméno, adresa, datum narození, rodné číslo, rodinný stav a rodinná situace, finanční situace, bankovní účet, údaje o probíhajících/ukončených/hrozících soudních/exekučních/správních řízeních, údaje o případných trestních řízeních a trestních věcech

Třetí osoby: jméno, adresa, datum narození, rodné číslo, rodinný stav a rodinná situace, finanční situace, bankovní účet, údaje o probíhajících/ukončených/hrozících soudních/exekučních/správních řízeních, údaje o případných trestních řízeních a trestních věcech

Zaměstnanci: jméno, adresa, datum narození, bankovní účet, pracovní doba, rodinný stav, vzdělání, fotografie

4. Z jakých zdrojů jsou osobní údaje získány [článek 30 odst. 1 písm. c) GDPR]?
Klienti: subjekty údajů, soudy, správní úřady
Třetí osoby: klienti, subjekty údajů, soudy a soudní spisy, správní úřady, svědci, znalci, veřejné rejstříky, veřejně přístupné informace (např. internet)
Zaměstnanci: subjekty údajů

5. Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích:
- Účetní (společnost, samostatná)
- IT firma udržující náš systém
- Překladatelská agentura
- Spolupracující firma pouze na základě příkazu uděleného klientem
- Nezpřístupňujeme osobní údaje příjemcům ve třetích zemích ani v rámci mezinárodních organizací

6. V jakém termínu a jak se osobní údaje likvidují [článek 30 odst. 1 písm. f) GDPR]?
Advokátní kancelář je povinna archivovat dokumentaci klientů pět let po ukončení zastoupení, poté jsou osobní údaje skartovány.

7. Jakým způsobem se osobní údaje aktualizují [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]?
Informacemi od subjektů údajů, od třetích stran, případně pomocí veřejných zdrojů (internet, veřejné rejstříky…)

8. Které listinné a elektronické evidence (spisovny, archivy, IT systémy, datová úložiště) provádějí zpracování [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]?
Pro vedení klientské agendy používáme jeden počítač, který není napojen na žádnou sdílenou síť. Počítač je zabezpečen heslem a má k němu přístup pouze advokátka Mgr. Hana Wernerová.

9. Je prostředí AK pravidelně bezpečnostně testováno (zejm. IT systémy)? Interně nebo externími konzultanty? [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR].
Externími konzultanty 1x za 12 měsíců

10. Jak je zajištěna bezpečnost šifrování dat při klientské komunikaci [článek 30 odst. 1 písm.g) GDPR]?
Přenos citlivých informací podléhá zaheslování

11. Jak je zajištěna bezpečnost sdílení dat s externími subjekty? Mají všichni externí dodavatelé, zpracovávající osobní údaje, uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů, poskytující odpovídající záruky ochrany [článek 30 odst. 1 písm. g) ve spojení s článkem 28 GDPR]?
Ano. Smlouvy o zpracování osobních údajů máme uzavřeny s následujícími dodavateli: Účetní, IT firma udržující náš systém, Překladatelská agentura Firma zajišťující finanční analýzu klientů.

12. Je zajištěna nevratná likvidace dat v rámci databázového systému [článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]?
Ano, data jsou likvidována, nejen deaktivována.

13. Je k dispozici procedura k určení práv subjektů údajů a jejich výkon s ohledem na jejich data, která jsou zpracovávána v rámci zpracování?
Ano, umožňujeme každému podat žádost osobně v prostorách kanceláře.

14. Poskytují se oprávněným subjektům údajů předepsané informace, zejména o rozsahu a účelu zpracování, způsobu zpracování osobních dat, komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?
Ano, informace poskytujeme následující formou:- ve smlouvě s klienty a v odpovědích na žádosti subjektů údajů.

Klient má právo se obrátit se stížností na činnost advokáta na Českou advokátní komoru - www.cak.cz.


Baarovo nábřeží 534/18, 614 00 Brno, +420 777 255 707, ak.wernerova@seznam.cz