Právní služby

nabízím právní poradenství, sepisování listin a zastoupení
v řízeních před soudy či orgány státní správy v následujících
oblastech práva:
Občanské právo
 • věcná práva (vlastnické právo, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů, věcná břemena, zástavní práva)
 • ochrana osobnosti, autorské právo, průmyslová práva
 • závazkové právo (smluvní dokumentace, odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení)
 • dědické právo
 • vymáhání pohledávek
 • smluvní dokumentace včetně zajištění úschovy finančních prostředků při převodech nemovitostí
Rodinné právo
 • rozvod manželství včetně vypořádání společného jmění manželů
 • vyživovací povinnost (rodičů vůči dětem, mezi manžely, mezi rozvedenými manžely,…)
 • určování a popření otcovství
 • řízení ve věcech nezletilých dětí
 • komplexní pomoc obětem domácího násilí
 • náhradní rodinná výchova
Pracovní právo
 • dokumentace ke vzniku a zániku pracovního poměru
 • nároky z pracovního poměru
 • odpovědnost zaměstnance či zaměstnavatele za škodu
Obchodní právo
 • obchodní společnosti (smluvní dokumentace, zakládání, změna a likvidace, rejstříkové řízení)
 • závazkové vztahy (smluvní dokumentace, spory ze smluv, náhrada škody)
 • cenné papíry
Trestní právo
 • obhajoba klienta ve všech stádiích trestního řízení
 • zastoupení poškozeného
Správní právo
 • přestupkové řízení
 • řízení před Živnostenským úřadem
 • řízení před Katastrálním úřadem
 • daňové řízení
Insolvence
 • sepis a podání insolvenčního návrhu včetně zajištění podkladů
 • zastoupení v insolvenčním řízení
Baarovo nábřeží 534/18, 614 00 Brno, +420 777 255 707, ak.wernerova@seznam.cz